Skip to content

Stikkord: cwd

Saltsteiner står fortsatt i reinsterrenget hvor CWD smittede rein holdt til

Ikke lett å holde hjorten utenfor. Foto: Geir Rune Rauset/NINA
Viltbiolog Tor Punsvik retter knallhard kritikk mot regjeringens oppfølgende tiltak for saueholdet i Nordfjella og CWD-trusselen.

 Mer enn to år har gått, og en villreinstamme er fjernet. Det er altså ikke nok?

– Jeg fikk sjokk da jeg fikk kjennskap til at saueholdet skulle opprettholdes i sone 1 i Nordfjella, uten fjerning av de sterkt infiserte saltslikkesteinplassene. Særlig med tanke på at mye av dette var «gjestesau» fra andre deler av Sør-Norge – som skulle fraktes fra Nordfjella og tilbake igjen etter beitesesongens slutt, sier Tor Punsvik.

Han mener regjeringen har satt norsk miljøforvaltning på tribunen i debatten om saueholdet i området.
– Som statlig miljøbyråkrat må jeg fortløpende henvise til Naturmangfoldloven, særlige §§ 8–12 som omhandler krav til kunnskap og dokumentasjon ved naturinngrepog anvendelse av føre-var prinsippet ved tvil. Denne overordnede loven er satt fullstendig til side i denne saken.

Flere EU-land skal lete etter CWD etter sjukdomsfunn i Norge

Fra NRK:

EU vil sjekka om skrantesjuka kan ha spreidd seg frå Noreg til andre europeiske land.

Derfor skal det no takast prøver av dyr i alle land som har rein og elg: Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen, i tillegg til Noreg. Testinga skal gå føre seg i tre år fram til 2020, går det fram av EU-vedtaket.

Både tamme og ville dyr skal testast. Kvart land skal ta prøver av minst 6000 dyr.

– Det er langt færre enn talet på prøver vi allereie tar i Noreg, seier Vibeke Bolme, fungerande seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

– Berre i 2018 har vi som mål å sjekka 30.000 dyr.

Totalt har det blitt tatt prøver på 42.100 dyr hittil i prosessen. Hvor totalt 23 dyr har fått påvist CWD.

Slik sjekker du viltet for skrantesjuke

I 2018 skal 30 000 hjortedyr testes for skrantesjuke. Kartleggingsprogrammet for skrantesjuke skal bidra til å øke kunnskapen om forekomsten av sykdommen i Norge.

Norsk Hjorteportal er det laget en side hvor du som jeger kan laste ned informasjon og bestille utstyr for å sjekke felt hjortevilt for skrantesyke (CWD).

En fin og informativ side med gode informative videoer.

Ingen av de døde reinsdyrene hadde CWD

Foto Håvard Kjøntvedt, Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn.(Direktelink)
Foto Håvard Kjøntvedt, Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn.(Direktelink)

Veterinærinstituttet har analysert 253 hjerneprøver fra villreinflokken som sist fredag ble drept av lynnedslag på Hardangervidda. Ingen av dyrene var smittet med CWD skriver Camilla Næss fra Hjortevilt.no. Dyrene vil derfor bli liggende på stedet til glede for jerv og ørn.