Skip to content

Saltsteiner står fortsatt i reinsterrenget hvor CWD smittede rein holdt til

Ikke lett å holde hjorten utenfor. Foto: Geir Rune Rauset/NINA
Viltbiolog Tor Punsvik retter knallhard kritikk mot regjeringens oppfølgende tiltak for saueholdet i Nordfjella og CWD-trusselen.

 Mer enn to år har gått, og en villreinstamme er fjernet. Det er altså ikke nok?

– Jeg fikk sjokk da jeg fikk kjennskap til at saueholdet skulle opprettholdes i sone 1 i Nordfjella, uten fjerning av de sterkt infiserte saltslikkesteinplassene. Særlig med tanke på at mye av dette var «gjestesau» fra andre deler av Sør-Norge – som skulle fraktes fra Nordfjella og tilbake igjen etter beitesesongens slutt, sier Tor Punsvik.

Han mener regjeringen har satt norsk miljøforvaltning på tribunen i debatten om saueholdet i området.
– Som statlig miljøbyråkrat må jeg fortløpende henvise til Naturmangfoldloven, særlige §§ 8–12 som omhandler krav til kunnskap og dokumentasjon ved naturinngrepog anvendelse av føre-var prinsippet ved tvil. Denne overordnede loven er satt fullstendig til side i denne saken.

Published inNyheter